شعبه شهر تبریز

 

آدرس فروشگاه شهر تبریز:

 

آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر، مجتمع اطلس، طبقه همکف 041-33249434