شعبه شهر ارومیه

 

آدرس فروشگاه شهر ارومیه:

 

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان امام، روبه روی خیابان طرزی 044-32254888